Thủ tục hành chính: Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-018872-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước, Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Ngoại vụ trình UBND tỉnh giải quyết
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ Bình Phước. Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, nếu thiếu thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ
Bước 2: Sở Ngoại vụ tỉnh làm tờ trình chuyển hồ sơ cho UBND tỉnh giải quyết các trường hợp đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp lụât về cán bộ, công chức

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Đối với đi công tác, học tập nước ngoài:
+ Tờ trình cử cá nhân hoặc tổ chức đi công tác nước ngoài (bản chính, dấu đỏ) của cơ quan chủ quản;
+ Thư mời (nếu có).
Đối với đi du lịch nước ngoài:
+ Tờ trình của cá nhân hoặc tổ chức đi du lịch nước ngoài (bản chính, dấu đỏ) của cơ quan chủ quản;
+ Thư mời (nếu có).
+ Khi đi du lịch ở nước ngoài thi yêu cầu (phải nêu rỏ tên nước đến, thời gian đi và về, xuất nhập cảnh cửa khẩu nào, kinh phí đi du lịch do cá nhân hay đơn vị mời tài trợ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Xin đi công tác, học tập, du lịch nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức nhà nước - Bình Phước

Menu