Thủ tục hành chính: Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148447-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nộp hồ sơ lên cấp tỉnh tháng 5 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xét duyệt tại Hội đồng cấp cơ sở:
- Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn theo thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT, ngày 23/4/2008.
- Hội đồng cấp cơ sở sơ duyệt, công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận trong cán bộ cốt cán, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thăm dò dư luận trong đại diện học sinh và đại diện cha mẹ học sinh đối với trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trong đại diện học sinh.
- Hội đồng cấp cơ sở công bố kết quả thăm do, bỏ phiếu tán thành, hoàn thiện hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp huyện, tỉnh.
Bước 2: Xét duyệt tại Hội đồng cấp huyện, Hội đồng cấp tỉnh;
- Lập danh sách và hồ sơ;
- Họp Hội đồng để sơ duyệt, bỏ phiếu sơ duyệt công bố kết quả và tổ chức thăm dò dư luận bằng công văn thông báo lấy ý kiến tới các đơn vị;
- Họp Hội đồng để công bố kết quả thăm dò, bỏ phiếu tán thành: Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ của Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
Bước 3: Xét duyệt tại Hội đồng cấp Nhà nước.
- Hội đồng xét tặng cấp Nhà nước ra xem xét, bỏ phiếu, trình Chủ tịch nước ký quyết định công nhận danh danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức buổi lễ trao tặng cho cá nhân đạt danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

- Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
- Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú có dán ảnh 3 x 4;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề;
- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục đại học, cao đẳng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 2.1 - Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 2.2- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 2.3- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Tải về
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: 1.1- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 1.2- Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 1.3- Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Thủ tục hành chính liên quan Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Menu

Page loaded in 2.38 seconds!