Luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 452 văn bản.

Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam Ban hành: 11/11/2016
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ban hành: 10/11/2016
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) Ban hành: 20/10/2016
Dự thảo Luật dân số Ban hành: 18/10/2016
Dự thảo Luật thủy lợi Ban hành: 23/09/2016
Dự thảo Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi Ban hành: 22/09/2016
Dự thảo Luật du lịch Ban hành: 21/09/2016
Dự thảo Luật quy hoạch Ban hành: 20/09/2016
Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công Ban hành: 16/09/2016
Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng Ban hành: 15/09/2016
Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Ban hành: 01/09/2016
Dự thảo Luật sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh Ban hành: 01/09/2016
Dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành Ban hành: 22/08/2016
Dự thảo Luật Công an xã Ban hành: 15/08/2016
Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi Ban hành: 13/08/2016
Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý Ban hành: 27/07/2016
Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 Ban hành: 03/06/2016
Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 30/05/2016
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương Ban hành: 25/04/2016
Luật điều ước quốc tế 2016 Ban hành: 09/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Menu

Social Media