Nghị quyết

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 14.274 văn bản.

Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TW và 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2016 về phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện công việc về điều ước quốc tế do Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Nghị quyết 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Nghị quyết 30/2016/QH14 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Quốc hội ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Nghị quyết 29/2016/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 do Quốc hội ban hành Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Nghị quyết 26/2016/QH14 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 10/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/11/2016
Nghị quyết 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Nghị quyết 23/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Quốc hội ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2016 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic do Chính phủ ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Nghị quyết 23/2016/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do Quốc hội ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2016 thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 05/11/2016
Ngày hiệu lực: 05/11/2016
Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016
Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta do Chính phủ ban hành Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Nghị quyết 05-NQ/TW năm 2016 về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Chính phủ ban hành Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Nghị quyết 04-NQ/TW năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiển "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 30/10/2016
Ngày hiệu lực: 30/10/2016

Menu

Social Media