Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 4.698 văn bản.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán Ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Ban hành: 02/12/2016
Dự thảo Nghị định về biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia Ban hành: 02/12/2016
Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2017
Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm Ban hành: 29/11/2016
Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Ban hành: 28/11/2016
Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại Ban hành: 24/11/2016
Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 10/01/2017
Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Ban hành: 11/11/2016
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Ban hành: 11/11/2016
Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Ban hành: 09/11/2016

Menu

Social Media