Lệnh

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 484 văn bản.

Lệnh công bố Luật đấu giá tài sản 2016 Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực: 29/06/2016
Order No. 10/2016/L-CTN dated June 29, 2016,on the promulgation of Resolution of the National Assembly on stay of the effective date of Penal Code No. 100/2015/QH13, Criminal Procedure Code No. 101/2015/QH13, Law No. 99/2015/QH13 on Organization of Criminal Investigation Bodies, Law No. 94/2015/QH13 on Custody and Temporary Detention, and addition of the draft Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13 to the 2016 law-and ordinance-making program Ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực: 29/06/2016
Order No. 09/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of the national assembly’s resolution Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật điều ước quốc tế 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật dược 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật tiếp cận thông tin 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật báo chí 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Lệnh công bố Luật trẻ em 2016 Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 06/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 07/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law on Import Duty and Export Duty Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 02/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of Law on Children Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 03/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Press Law Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 08/2016/L-CTN dated April 19, 2016,on the promulgation of the Law on Treaties Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016
Order No. 05/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on promulgation the Law on Pharmacy Ban hành: 19/04/2016
Ngày hiệu lực: 19/04/2016

Menu

Social Media