Điều ước

Đang xem kết quả 1 đến 6 trong tổng số 6 văn bản.

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng Ban hành: 19/12/2012
Ngày hiệu lực: 19/12/2012
Kế hoạch hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam và Bộ Văn hóa nghệ thuật Căm-pu-chia giai đoạn 2006 - 2008 Ban hành: 10/10/2005
Ngày hiệu lực: 10/10/2005
Bản ghi nhớ về Dự án đổi mới ngân hàng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa Ban hành: 07/07/2005
Ngày hiệu lực: 27/06/2005
Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng Ban hành: 23/03/1989
Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc y tế (thuyền viên) Ban hành: 08/10/1987
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa Ban hành: 02/10/1979

Menu

Social Media