Điều lệ

Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 văn bản.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 Ban hành: 30/07/2013
Ngày hiệu lực: 30/07/2013
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Ban hành: 19/01/2011
Ngày hiệu lực: 19/01/2011
Charter dated November 05, 2008, on Charter of Vietnam Trade Union Ban hành: 05/11/2008
Ngày hiệu lực: 05/11/2008
Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua năm 2008 Ban hành: 05/11/2008
Ngày hiệu lực: 05/11/2008
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ban hành: 19/12/2007
Ngày hiệu lực: 19/12/2007
Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003 Ban hành: 13/10/2003
Ngày hiệu lực: 13/10/2003
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 Ban hành: 22/04/2001
Ngày hiệu lực: 22/04/2001
Điều lệ 5259/THPT Điều lệ tổ chức cuộc thi học sinh giải toán trên máy tính Casio do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 14/06/2000
Ngày hiệu lực: 14/06/2000
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1991 Ban hành: 27/06/1991
Ngày hiệu lực: 27/06/1991
Điều lệ tóm tắt của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ban hành: 28/04/1969
Ngày hiệu lực: 28/04/1969
Điều lệ tạm thời về cấp phát kiến thiết cơ bản do Bộ Tài chính ban hành năm 1957 Ban hành: 07/01/1957
Ngày hiệu lực: 22/01/1957
Điều lệ về việc dùng quốc ca nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng ban hành năm 1956 Ban hành: 21/07/1956
Ngày hiệu lực: 05/08/1956
Điều lệ 973-TTg năm 1956 về việc dùng quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng ban hành Ban hành: 21/07/1956
Ngày hiệu lực: 05/08/1956
Điều lệ về việc dùng quốc kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng ban hành năm 1956 Ban hành: 21/07/1956
Ngày hiệu lực: 05/08/1956
Điều lệ tạm thời về việc xin phép kinh doanh vận tải do Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành năm 1955 Ban hành: 29/11/1955
Ngày hiệu lực: 14/12/1955

Menu

Social Media