WTO_Cam kết VN

Đang xem kết quả 1 đến 7 trong tổng số 7 văn bản.

Cam kết số 316/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Cam kết số 318/WTO/CK của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dịch vụ Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Cam kết số 306/WTO/CK về thuế hàng hoá nông sản Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Cam kết số 308/WTO/CK về thuế hàng hoá phi nông sản Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Cam kết số 310/WTO/CK của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp Ban hành: 27/10/2006
Cam kết số 312/WTO/CK về hạn ngạch thuế quan Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Cam kết số 314/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006

Menu

Social Media