Quy định

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 154 văn bản.

Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 26/07/2016
Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 25/07/2016
Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Quy định 06-QĐ/BTCTW về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành Ban hành: 12/05/2015
Ngày hiệu lực: 12/05/2015
Quy định 270-QĐ/TW năm 2014 về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 06/12/2014
Ngày hiệu lực: 06/12/2014
Quy định 262-QĐ/TW năm 2014 về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 08/10/2014
Ngày hiệu lực: 08/10/2014
Quy định 39-QĐ/VPTW năm 2014 về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 04/09/2014
Ngày hiệu lực: 04/09/2014
Quy định 14-QĐ/UBKTTW năm 2014 tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban hành: 22/08/2014
Ngày hiệu lực: 22/08/2014
Quy định 219-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy do Ban Bí thư ban hành Ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 27/12/2013
Quy định 220-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ do Ban Bí thư ban hành Ban hành: 27/12/2013
Ngày hiệu lực: 27/12/2013
Quy định 215-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành Ban hành: 05/12/2013
Ngày hiệu lực: 05/12/2013
Quy định 211-QĐ/TW năm 2013 về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 08/11/2013
Ngày hiệu lực: 08/11/2013
Quy định 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013 Quy định về phát hiện xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Ban hành: 10/06/2013
Ngày hiệu lực: 10/06/2013
Quy định 184-QĐ/TW năm 2013 về tổ chức đoàn viếng của Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương tại các lễ tang Ban hành: 10/04/2013
Ngày hiệu lực: 10/04/2013
Quy định 183-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 08/04/2013
Ngày hiệu lực: 08/04/2013
Quy định 173-QĐ/TW năm 2013 về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 11/03/2013
Ngày hiệu lực: 11/03/2013
Quy định 170-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 07/03/2013
Ngày hiệu lực: 07/03/2013
Quy định 172-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng Trung ương do Bộ Chính trị ban hành Ban hành: 07/03/2013
Ngày hiệu lực: 07/03/2013
Quy định 165-QĐ/TW năm 2013 về lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 18/02/2013
Ngày hiệu lực: 18/02/2013
Quy định 164/QĐ-TW năm 2013 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Ban hành: 01/02/2013
Ngày hiệu lực: 01/02/2013
Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Ban hành: 07/06/2012
Ngày hiệu lực: 07/06/2012

Menu

Social Media