Sắc lệnh

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 992 văn bản.

Săc lệnh số 18-SL về đặt thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm trong nước Việt nam do Chính Phủ Lâm Thời ban hành. Ban hành: 31/01/1964
Ngày hiệu lực: 15/02/1964
Sắc lệnh số 051-SL về việc bãi bỏ Điều 5 và Điều 6 Sắc lệnh số 53-SL ngày 20-10-1945 và Sắc lệnh số 25-SL ngày 25-02-1946 quy định về Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 14/12/1959
Ngày hiệu lực: 29/12/1959
Sắc lệnh số 036/SL về việc trao quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 31/08/1959
Ngày hiệu lực: 15/09/1959
Sắc lệnh số 020/SL về việc bãi bỏ cấp hành chính khu Lào - Hà - Yên, sát nhập tỉnh Hà giang vào khu tự trị Việt bắc, và tạm thời đặt tỉnh Lào cai và Yên bái dưới sự lãnh đạo của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 23/03/1959
Ngày hiệu lực: 07/04/1959
Sắc lệnh số 017/SL về việc quy định nhiệm vụ và tổ chức Uỷ ban dân tộc do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 06/03/1959
Ngày hiệu lực: 21/03/1959
Sắc lệnh số 016/SL về việc thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 04/03/1959
Ngày hiệu lực: 19/03/1959
Sắc lệnh số 015/SL về việc cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 27/02/1959
Ngày hiệu lực: 14/03/1959
Sắc lệnh số 005/SL về việc trả huyện Đông triều về tỉnh Hải dương do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 28/01/1959
Ngày hiệu lực: 12/02/1959
Sắc lệnh số 001/SL về việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Phó tổng thanh trung ương do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 02/01/1959
Ngày hiệu lực: 02/01/1959
Sắc lệnh số 093/SL về việc để ông Trịnh Đình Cung và Bùi Công Bằng được thôi chức Uỷ viên UBHC Khu Tả Ngạn của Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 01/12/1958
Ngày hiệu lực: 01/12/1958
Sắc lệnh số 094/SL về việc để ông Bùi Thuỷ được từ chức Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 01/12/1958
Ngày hiệu lực: 01/12/1958
Sắc lệnh số 095/SL về việc để ông Hoàng Phương Thảo được từ chức Uỷ viên UBHC Liên khu bốn do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 01/12/1958
Ngày hiệu lực: 01/12/1958
Sắc lệnh số 092/SL về việc bãi bỏ cấp hành chính Liên khu 3, Liên khu 4 và Khu Tả ngạn do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 24/11/1958
Ngày hiệu lực: 24/11/1958
Sắc lệnh số 090/SL về việc cho ông Trần Cung được từ chức Phó chủ tịch UBHC Khu Tả Ngạn do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 22/10/1958
Ngày hiệu lực: 22/10/1958
Sắc lệnh số 088/SL về việc cho ông Nguyễn Năng Hách được từ chức Chủ tịch Uỷ ban hành chính Khu Tả Ngạn do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 09/10/1958
Ngày hiệu lực: 09/10/1958
Sắc lệnh số 081/SL về việc bổ nhiệm thiếu tướng Lê Hiến Mai giữ chức Chính uỷ Bộ tư lệnh pháo binh do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 15/08/1958
Ngày hiệu lực: 15/08/1958
Sắc lệnh số 064/SL về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Quang giữ chức Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục tác chiến do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 22/04/1958
Ngày hiệu lực: 22/04/1958
Sắc lệnh số 065/SL về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục cán bộ thuộc Bộ quốc phòng tổng tư lệnh do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 22/04/1958
Ngày hiệu lực: 22/04/1958
Sắc lệnh số 066/SL về việc bổ nhiệm ông Vũ Nhất giữ chức Phó chính uỷ Quân khu Tây Bắc do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 22/04/1958
Ngày hiệu lực: 22/04/1958
Sắc lệnh số 067/SL về việc bổ nhiệm ông Chu Huy Mân giữ chức Chính uỷ Quân khu Tây Bắc do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 22/04/1958
Ngày hiệu lực: 22/04/1958

Menu

Social Media