Sắc luật

Đang xem kết quả 1 đến 5 trong tổng số 5 văn bản.

Sắc luật 02/SL năm 1976 quy định việc bắt, giam, khám người, khám nhà ở, khám đồ vật do Hội đồng Chánh phủ ban hành Ban hành: 15/03/1976
Ngày hiệu lực: 30/03/1976
Sắc luật số 004/SLT về việc về bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 20/07/1957
Ngày hiệu lực: 14/09/1957
Sắc luật số 002/SLT về việc quy định những trường hợp phạm pháp quả tang, những trường hợp khẩn cấp và những trường hợp khám người phạm pháp quả tang do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 18/06/1957
Ngày hiệu lực: 14/09/1957
Sắc luật số 003/SLT về việc về quyền tự do xuất bản do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 18/06/1957
Ngày hiệu lực: 03/07/1957
Sắc luật số 001/SLT về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 19/04/1957
Ngày hiệu lực: 14/09/1957

Menu

Social Media