Quyết định

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 105.346 văn bản.

Quyết định 2493/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Quyết định 1749/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 21/12/2016
Quyết định 7358/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 7346/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 14/12/2016
Ngày hiệu lực: 14/12/2016
Quyết định 53/2016/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 17/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 14/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Quyết định 7292/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2433/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2428/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trự quốc gia cho tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2419/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2434/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2431/QĐ-TTg năm 2016 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 2427/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ điện Ban hành: 13/12/2016
Ngày hiệu lực: 13/12/2016
Quyết định 7279/QĐ-BYT năm 2016 về Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 4293/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/12/2016
Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016
Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Gia Lai Ban hành: 12/12/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Quyết định 2404/QĐ-TTg năm 2016 về phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Quyết định 2405/QĐ-TTg phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016

Menu

Social Media