Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 11.019 văn bản.

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 30/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 30/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/01/2020
Thông tư 32/2019/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Quyết định 2937/QĐ-BKHCN năm 2019 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 2941/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 2932/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 2938/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Thông tư 09/2019/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 31/12/2019
Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 31/12/2019
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 25/09/2019
Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/11/2019
Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa Ban hành: 16/09/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn Ban hành: 16/09/2019
Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/09/2019
Ngày hiệu lực: 07/09/2019
Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 60/2016/QĐ-UBND quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2019 thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Lào Cai đến năm 2020 Ban hành: 04/09/2019
Ngày hiệu lực: 04/09/2019

Menu