Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 337.758 văn bản.

Công văn 3694/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 28/09/2019
Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Quyết định 2266/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 3884/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Công văn 8363/VPCP-KSTT năm 2019 về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Công văn 4201/BGDĐT-PC năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 30/09/2019
Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 652/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 6817/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 16106/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Biểu giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN quy định về trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 31/10/2019

Menu