- Trang 10

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 535 thủ tục hành chính.

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất đã đăng ký (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất đã đăng ký (áp dụng riêng tại thị xã Tam Điệp) - Ninh Bình
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức - Ninh Bình
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất của người thứ 3 đối với hộ gia đình, cá nhân (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất) - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất của người thứ 3 đã đăng ký (áp dụng riêng tại thị xã Tam Điệp) - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất của người thứ 3 đã đăng ký, (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất) - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung bảo lãnh đã đăng ký (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình
Đăng ký thay đổi nội dung bảo lãnh đã đăng ký - Ninh Bình
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Cần Thơ
Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký thế chấp - Cần Thơ
Xoá đăng ký thế chấp cho tổ chức - Ninh Bình
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trường hợp khi góp vốn hình thành pháp nhân mới - Ninh Bình
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với hai hộ gia đình, cá nhân (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với hai hộ gia đình, cá nhân - Ninh Bình
Xóa nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã đăng ký đối với hộ gia đình, cá nhân (nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn) - Ninh Bình
Xoá nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã đăng ký đối với hộ gia đình, cá nhân (áp dụng riêng tại thị xã Tam Điệp) - Ninh Bình
Xoá nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất của người thứ 3 đã đăng ký (áp dụng riêng tại thị xã Tam Điệp) - Ninh Bình
Xóa nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã đăng ký đối với hộ gia đình, cá nhân (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất) - Ninh Bình
Xóa nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất đã đăng ký đối với hộ gia đình, cá nhân - Ninh Bình

Menu