Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-096039-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Tài chính công, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ vào Phòng tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Bước 2: Phòng Tài chính tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp kết quả thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định
Bước 4: Trả kết quả tại Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt quyết toán
Toàn bộ các quyết toán A-B
Các biên bản nghiệm thu
Các văn bản pháp lý có liên quan, hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng
Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, và các hồ sơ khác có liên quan trong quá trình thẩm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư
Tải về
1. Thông tư 33/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 500.000 đồng 1. Thông tư 33/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nhóm C mức phí tối thiểu 500.000 đồng - Thái Nguyên

Menu