Thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS480
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Công thương Vĩnh Phúc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và xem xét tính đầy đủ hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc
+Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
+Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, sở Công thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi bổ sung không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương ban hành thông báo. Sở Công thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Sở Công thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10 kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT).
Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đầu tư.
Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh hoặc giấy xác nhận chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc

Menu