Thủ tục hành chính: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS05
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 145 Ure - TP. Kon Tum. Thời gian: Từ 7h00'-11h00’' và 13h00'-17h00' các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Thời gian: Từ 7h00'-11h00’' và 13h00'-17h00' các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi so với dự án đang triển khai (bản gốc)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (bản gốc)
Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có)
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu tại Phụ lục số I-4)
Tải về
1. Quyết định 1088/QĐ-BKH năm 2006 ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Kon Tum

Menu

Page loaded in 2 seconds!