Thủ tục hành chính: Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-040419-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Tài chính công, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giá - Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giá
- Trong trường hợp hồ sơ đi theo đường công văn thì văn thư cơ quan có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ cho phòng Quản lý Giá.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì phòng Quản lý Giá tiếp nhận để thẩm định.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì phòng Quản lý Giá từ chối tiếp nhận thẩm định và chuyển trả lại hồ sơ cho đơn vị.
Bước 2: Phòng Quản lý Giá thực hiện việc thẩm định (phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, Sở Xây dựng thẩm định)
Bước 3: Phòng Quản lý Giá chuyển giao kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định (Quyết định hành chính)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền
Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của chủ đầu tư
Văn bản đề nghị thẩm định của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nam Định

Menu

Page loaded in 1.73 seconds!