Thủ tục hành chính: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS785
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (01B - Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa). Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp Chủ tịch UBND tinh quyết định khen thưởng
Bước 3: Khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, thông báo quyết định, viết bằng đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4: Các trường họp không được khen thưởng (không đứng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Văn bản đề nghị kèm theo đanh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh của đơn vị thuộc quản lý của tỉnh
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh
Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen thưởng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề - Phú Yên

Menu

Page loaded in 2.54 seconds!