Quyết định 2427/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ điện


Số hiệu: 2427/QĐ-TTg Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ Ngày hiệu lực: 13/12/2016 Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH ĐẮK LẮK

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9637/BNN-TY ngày 14 tháng 11 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17291/BTC-TCDT ngày 05 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9805/BKHĐT-KTDV ngày 24 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ
cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu