Quyết định 23/QĐ-BNV năm 2010 cho phép thành lập Hội Trầm hương Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành


Số hiệu: 23/QĐ-BNV Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh Ngày hiệu lực: 11/01/2010 Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Trầm hương Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Trầm hương Việt Nam.

Điều 2. Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực Hội hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Trầm hương Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NN&PTNT;
- C13 Bộ Công an;
- Lưu VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu