Thủ tục hành chính: Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-114422-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Quyền đối với Giống cây trồng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ, chủ bằng bảo hộ có quyền gửi đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng (Cục Trồng trọt) và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng
Bước 2: Trường hợp bị đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng khi giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng (điểm a, khoản 1 Điều 170 Luật Sở hữu trí tuệ), căn cứ vào kết quả khảo nghiệm lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phục hồi hoặc không phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng
Bước 3: Trường hợp giống cây trồng bị đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 170 Luật Sở hữu trí tuệ (Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định; Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định; Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng), căn cứ vào kết quả thực tế khắc phục các lý do bị đình chỉ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phục hồi hoặc không phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Không quy định

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu

Page loaded in 1.79 seconds!