Thủ tục hành chính: Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-100796-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng lập bản khai đề nghị truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân xã lập bản khai bà mẹ liệt sỹ kèm theo biên bản đề nghị phong truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện có tờ trình đề nghị truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng chuyển Sở Lao động - Thương binh Xã hội (phòng Người có công) thẩm định hồ sơ trình Ban Chỉ đạo (BCĐ) pháp lệnh ưu đãi Người có công.
- Ban chỉ đạo pháp lệnh ưu đãi Người có công trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
- Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có tờ trình trình Bộ tư lệnh quân khu 3, Bộ Lao động. - Thương binh Xã hội, Bộ QP, Thi đua khen thưởng nhà nước.
- Thi đua khen thưởng nhà nước trình Thủ tướng chính phủ.
- Thủ tướng chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định.
Bước 3: Kết quả tổ chức lễ trao Bằng trực tiếp cho đối tượng

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường
Bản khai đề nghị phong truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng
Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ (Bản sao chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai "Bà mẹ liệt sỹ đề nghị phong tặng danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng - Hà Nam

Menu