Thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-282276-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc;
Bước 2: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc;
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu (cơ quan thẩm định);
Dự thảo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Quyết định mua sắm tài sản của cấp có thẩm quyền;
Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);
Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá; của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc tối thiểu 03 báo giá;
Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kế hoạch đấu thầu;
Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hoá có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên - Ninh Thuận

Menu

Page loaded in 2.36 seconds!