Thủ tục hành chính: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-000838-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bước 5: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Tờ trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (Hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và lưu tại Sở)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Thủ tục hành chính liên quan Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thuỷ lợi - Vĩnh Phúc

Menu

Page loaded in 1.96 seconds!