Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-053894-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định y khoa tỉnh - Trung tâm Giám định y khoa - Pháp y tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định theo đúng quy trình giám định từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa với thời hạn sớm nhất nhưng không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản giám định thương tật của Hội đồng giám định y khoa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo mục 7. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, nộp hồ sơ tại Trung tâm Giám định y khoa - pháp y
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, chuyển khám (Hội đồng Giám định y khoa chỉ tiến hành giám định khi có đủ thủ tục pháp lý trên những văn bản hồ sơ do người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi đến).
Bác sỹ khám lập bệnh án, khám chuyên khoa + cận lâm sàng, hoàn chỉnh hồ sơ, có dự kiến xếp hạng, đề nghị chế độ và biện pháp phục hồi chức năng hướng nghiệp, viết giấy mời cho đối tượng đến hội đồng để giám định theo thời gian đã quy định.
Bước 3: Hội chẩn chuyên môn (định kỳ vào chiều ngày 15 hàng tháng, nếu trùng thứ 7 hoặc chủ nhật có sự dịch chuyển ngày hội chẩn có thông báo trước)
Bước 4: Mỗi tháng có 1 phiên họp hội đồng định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, nếu trùng thứ bảy hoặc chủ nhật thì có sự dịch chuyển ngày họp và có thông báo trước. Tập thể hội đồng xét từng trường hợp một, hội đồng nghe Bác sỹ đã chuẩn bị hồ sơ báo cáo mọi vấn đề có liên quan (có mặt đương sự). Hội đồng kiểm tra xác nhận ý kiến phát biểu của đương sự rồi mời ra ngoài, sau đó hội đồng thảo luận và quyết định
Bước 5: Người lập hồ sơ có trách nhiệm dự thảo biên bản để chủ tịch hội đồng phê duyệt trước khi đánh máy. Biên bản của hội đồng phải có đủ 3 chữ ký trong đó ít nhất phải có chữ ký của hai thành viên chuyên môn
Bước 6: Giao trả kết quả giám định (có mặt của cá nhân hoặc đại diện cơ quan chủ quản ký nhận hồ sơ vào sổ giao nhận hồ sơ)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Thời gian giữa hai lần khám là 02 năm
Thẻ bệnh binh (bản gốc)
Giấy giới thiệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa lần trước (bản gốc)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Thủ tục hành chính liên quan Giám định khả năng lao động đối với bệnh binh - Quảng Bình

Menu