Thủ tục hành chính: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS394
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Tranh chấp lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Một trong các bên tranh chấp lao động đã thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động nhưng hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại trụ sở UBND cấp huyện
Bước 2: Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp lao động với sự tham gia của các bên tranh chấp và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần thiết)
Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế thỏa thuận hợp pháp khác để giải quyết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày pháp hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm
- Tranh chấp lao động tập thể về quyền trước khi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động, trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Thủ tục hành chính liên quan Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vĩnh Phúc

Menu