Thủ tục hành chính: Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-051554-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Gửi trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở kế hoạch và đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở kế hoạch và đầu tư
Bước 2: Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy biên nhận trả cho doanh nghiệp
Bước 3: Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở kế hoạch và đầu tư gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Bước 4: Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở kế hoạch và đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.(Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân nộp kèm)
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (mẫu theo Phụ lục 1)
Tải về
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức) (mẫu theo Phụ lục II-4)
Tải về
1. Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (mẫu theo Phụ lục I-4)
Tải về
1. Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở kế hoạch và đằu tư đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Hưng Yên

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Chứng thực bản sao từ bản chính - Hưng Yên

Menu