Thủ tục hành chính: Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-218479-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương quản lý tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và mở công khai các hồ sơ để xem xét, đánh giá hình thức hồ sơ. Đại diện các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác được mời tham dự.
Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng đồng chuyên môn để đánh giá nội dung hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án.
Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký để đáp ứng các yêu cầu theo kiến nghị của Hội đồng chuyên môn (nếu có).
Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí dự án.
Bước 6: Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu các đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án chỉnh sửa, hoàn thiện dự toán kinh phí thực hiện dự án (nếu có).
Bước 7: Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án.
Bước 8: Ký Hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án cho các đơn vị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Điều kiện về quyền đăng ký chủ trì, chủ nhiệm dự án và phối hợp thực hiện dự án:
+ Mỗi đơn vị chỉ được đồng thời đăng ký chủ trì thực hiện tối đa 03 dự án thuộc Chương trình, trong đó không quá 02 dự án cùng loại.
+ Mỗi cá nhân không được đồng thời đăng ký làm chủ nhiệm quá 01 dự án thuộc chương trình.
+ Mỗi đơn vị, cá nhân chỉ được đồng thời đăng ký phối hợp thực hiện tối đa 03 dự án thuộc Chương trình, trong đó không quá 02 dự án cùng loại.
+ Các đơn vị không được đăng ký chủ trì thực hiện dự án nếu chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng kinh phí nhà nước được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện.
- Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án:
+ Đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo quy định;
+ Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực của dự án;
+ Có đủ năng lực (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực), khả năng phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thành công dự án;
+ Có khả năng huy động tài chính cho thực hiện dự án;
+ Có cá nhân làm chủ nhiệm dự án đáp ứng các điều kiện quy định.
- Điều kiện đối với chủ nhiệm dự án:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của dự án;
+ Có kinh nghiệm, khả năng tổ chức, quản lý thực hiện dự án;
+ Có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm dự án.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án
Thuyết minh dự án
Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án
Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án
Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có)
Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình)
Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến đơn vị đăng ký chủ trì và dự án đăng ký chủ trì. Trước ngày hết hạn nộp hồ sơ, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã nộp. Mọi sửa đổi, bổ sung hồ sơ phải được nộp trong thời hạn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Tải về
Thuyết minh dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Menu