Công văn 2823/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành


Số hiệu: 2823/TCT-CS Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Đức Huy Ngày hiệu lực: 19/07/2018 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1120/CT-KK&KTT của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và công văn số 05/2018/CV ngày 08/5/2018 của Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Ngọc Thiên Nga, công văn số 13/CV-LAPQ/2018 ngày 07/6/2018 của Công ty Cổ phần Lan Anh Phú Quốc về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật s 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu tr có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

Tại điểm 2(a) Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định:

“Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư t 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá tr gia tăng.

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà đ bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì s thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang xem xét kiểm tra tình hình thực tế các dự án đầu tư của Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Ngọc Thiên Nga và Công ty Cổ phần Lan Anh Phú Quốc để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo các quy định và hướng dẫn nêu trên đối với việc hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Ngọc Thiên Nga (Đ/c: T
4 Ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tnh Kiên Giang);
- Công ty Cổ phần Lan Anh Phú Quốc (Đ/c: Tổ 4, ấp 4, xã Cửa C
n, huyện Phú Quốc, tnh Kiên Giang);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Web
site Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu