Thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-076292-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế, kho bạc huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nếu chỉnh lý giấy chứng nhận thời gian 9 ngày làm việc. - Nếu lập mới giấy chứng nhận là 16 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ký thẩm tra, đồng thời tiến hành:
- Thu lệ phí dịch vụ theo quy định.
- Chuyển thông tin thuế cho Chi cục thuế - Cơ quan thực hiện (trong ngày).
- Nhận thông báo thuế từ Chi cục thuế - Cơ quan thực hiện (trong ngày).
- Nhận tiền theo thông báo thuế để nộp thay cho người dân hoặc hướng dẫn người dân tự đến Kho bạc nộp tiền thuế theo thông báo (nếu có).
- Viết phiếu hẹn.
Bước 4: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng đăng ký đất cấp huyện nhận giấy chứng nhận

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
1. Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại, đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đổi giấy) khu vực khác (nông thôn) 10.000 đồng 1. Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Lệ phí cấp lại, đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đổi giấy): khu vực các phường thuộc thị xã 20.000 đồng 1. Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành
Thu phí dịch vụ 118.000đồng 1. Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre

Văn bản căn cứ pháp lý
1. Thông tư 97/2006/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành
2. Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
3. Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
5. Thông tư 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
7. Chỉ thị 24/2007/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. Công văn 2486/UBND-TMXDCB phê duyệt phương thức quản lý tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
9. Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Menu

Page loaded in 2.2 seconds!