Thủ tục hành chính: Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-180610-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Riêng đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ: trường hợp cần thiết cơ quan quản lý chất thải nguy hại có tiến hành kiểm tra trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét hồ sơ đăng ký. Khoảng thời gian kiểm tra đối với 01 cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình tự xử lý chất thải nguy hại không quá 02 ngày làm việc. Thời gian cấp sổ là 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở hoặc kể từ ngày chủ nguồn thải chất thải nguy hại có báo cáo về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến (nếu có) của cơ quan quản lý chất thải nguy hại sau khi kiểm tra cơ sở (theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (42B, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Đối với trường hợp nộp trực tiếp:
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (quy định tại Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT):
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký cấp lại, cơ quan quản lý chủ nguồn thải (CQQLCNT) xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Số lần thông báo không quá 02 (hai) lần, trừ những lần chủ nguồn thải không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQQLCNT. Khi xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, CQQLCNT không cần thông báo cho chủ nguồn thải CTNH và đương nhiên hồ sơ đăng ký được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét.
- Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết ngày trả lời hồ sơ hợp lệ .
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì sau 03 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả.
- Đối với trường hợp trả kết quả trực tiếp: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (42B, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;
+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7giờ đến 11giờ và từ 13giờ đến 17giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Đối với trường hợp trả kết quả qua đường bưu điện: Sở Tài nguyên và Môi trường gửi sổ chủ nguồn thải CTNH đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
a) Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng CTNH đã đăng ký
b) Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh CTNH trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải CTNH hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở;
c) Bổ sung thêm cơ sở phát sinh CTNH hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký;
d) Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ;
đ) Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải CTNH so với thực tế hoạt động.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (cấp lại)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH)
Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH)
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
1. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Thủ tục hành chính liên quan Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) - Vĩnh Long

Menu